Foire vun der Bildung fir Nohalteg Entwécklung – 15.10.2019

En Dënsten, de 15. Oktober si mir mat zwee vun eise Projeten – ‚School Futures‘ an ‚Aktioun Nohaltegkeet‘ – op der Foire vun der Bildung fir Nohalteg Entwécklung ze fannen. D’Foire riicht sech zwar an éischter Linn un Enseignanten an Educateuren, an awer invitéiere mir gäern jidfereen, dee sech fir Nohaltegkeet intresséiert bis lanescht firwatzen ze kommen. Nierft eise Projete wärten eng ganz Rëtsch aner flott Stänn – natur&emwelt, sila.lu, polar.lu, etc. – hunn an hir Initiative a Projete virstellen.